zamówienia
Zakłady Mięsne Janas
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3

Program partnerski

Regulamin Programu Partnerskiego
(obowiązuje 1.08.2016-31.01.2017)


§1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Programu  Partnerskiego jest F.H.P. Janas sp.j. z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 11/1A, 31-110 Kraków, oddział ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ, NIP: 7351010921, REGON: 490604675, zwana w dalszej części Organizatorem.
2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.
3. Regulamin stanowi podstawę Programu Partnerskiego i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

§2. Uczestnictwo w programie
1. Uczestnikiem Programu Partnerskiego może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną posiadająca zdolność do czynności prawnych, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, bedąca klientem biznesowym F.H.P. Janas sp.j.
2. Uczestnictwo w Programie Partnerskim jest dobrowolne i nieodpłatne. Przystąpienie do programu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości.
3. W trakcie trwania Programu Partnerskiego jego Uczestnicy, w zamian za dokonywane zakupy uzyskują określoną ilość punktów, które mają prawo wymienić na nagrody do czasu zakończenia Programu.
4. Uczestnik może przystąpić do Programu Partnerskiego poprzez złożenie oświadczenia woli o chęci przystąpienia. Regionalny Menadżer Sprzedaży będący opiekunem Uczestnika potwierdzi wówczas ilość zgromadzonych punktów od początku trwania Programu Partnerskiego poprzez przybicie firmowej pieczątki i wpisania ilości punktów w katalogu "Program Partnerski" w przeznaczonym do tego miejscu.
5. Uczestnictwa w programie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Zbieranie punktów
1. Uczestnik zbiera punkty za zakup towarów uczestniczących w Programie Partnerskim, które może wymieniać na nagrody z aktualnie obowiązującego katalogu nagród.
2. Punkty zbierane są przez Uczestników Programu Partnerskiego w następujący sposób: wartość transakcji zakupu towarów dokonanej przez Uczestnika zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, że za każdy zakupiony produkt Uczestnik otrzymuje przypisaną temu produktowi liczbę punktów, które to punkty rejestrowane są na koncie Uczestnika po zarejestrowaniu transakcji, na podstawie ilości widniejącej na fakturze.
3. Punkty w programie Partnerskim można zbierać od 01.08.2016 r. do 31.01.2017 r. do godz. 24.00.   
4. Uczestnik Programu Partnerskiego w kazdym momencie trwania Programu może sprawdzić stan zgromadzonych punktów kontaktując się ze swoim opiekunem- Regionalnym Menadżerem Sprzedaży.
5. W przypadku zwrotu towaru, za który Uczestnikowi zostały naliczone punkty, w tym w ramach reklamacji zakupionego towaru, w przypadku której zapłata za towar została zwrócona przez F.H.P. Janas sp.j., punkty naliczone za zakup takiego towaru zostają anulowane.

§ 4. Wymiana punktów na nagrody rzeczowe
1. Zebrane punkty w Programie Partnerskim można wymieniać na  nagrody rzeczowe zawarte w katalogu "Program Partnerski" do dnia 28.02.2017 r. Po tym terminie zgromadzone i nie wykorzystane punkty zostaną skasowane.
2. Katalog nagród dostępny jest w oddziale F.H.P. Janas sp.j. Katalog może dostarczyc również na żądanie Regionalny Menadżer Sprzedaży- opiekun Uczestnika.
3. Nagrody zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
4. W przypadku braku konkretnego produktu żądanego przez Uczestnika jako nagroda w Programie z asortymentu nagród oferowanych przez Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo zastąpienia żądanego przez Uczestnika konkretnego produktu w ramach nagrody innym podobnym produktem, jednak nie gorszej jakości i o zbliżonych parametrach.

§  5. Odbiór nagród
1. Uczestnik powinien zgłosić się po odbiór nagrody w siedzibie Organizatora. Nagrodę może również dostarczyć Uczestnikowi na żądanie Regionalny Menadżer Sprzedaży- opiekun Uczestnika.   
2. Odbiór nagrody Uczestnik potwierdza podpisem w "Protokole przekazania nagrody".

§ 6. Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Programem Partnerskim należy składać Organizatorowi na piśmie wraz z uzasadnieniem e-mailem: biuro@firmajanas.pl, lub listem poleconym na adres Organizatora (decyduje data stempla pocztowego) w terminie 14 dni od daty zakończenia programu.
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu nie    będą rozpatrywane.
3. Reklamacje rozpatruje i udziela pisemnych odpowiedzi Organizator w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji jest ostateczna.

§ 7. Postanowienia końcowe
1.Regulamin Programu Partnerskiego jest dostępny na stronie internetowej www.firmajanas.pl, oraz w siedzibie Organizatora.
2. Wszelkie informacje o Programie Partnerskim zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.   
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.    
5. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem a jego Uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.